Skupinová psychoterapie

Skupinová psychoterapie využívá k terapeutickým účelům dynamických vztahů vznikajících mezi členy plánovitì vytvořené terapeutické skupiny. Je určená pro lidi od 18 let výše. Zamìřuje se na osobnostní rozvoj, zvládání aktuálních potíží, např. komunikačních problémù, ale i na pochopení hlubších souvislostí ve vztahu k sobě, partnerovi, rodičùm, vrstevníkùm, ke světu. Skupina může mít i specifické zaměření, např. problémy se závislostí na jídle, práci, vztahu, nebo sociální izolace, finanční závislost ,vyčerpání a další problémy týkající se matek na mateřské dovolené. Délka sezení s terapeutickým párem je 90 minut. Počet úèastníkù je maximálnì 8. Skupinovou terapii vedeme s MUDr. Irenou Zvánovcovou.